Ở riêng không đơn giản đâu nhé vợ chồng. Có nên hay không?

Đúng là chuyện dọn ra ở riêng không đơn giản, có cái lợi trước mắt. Nhưng nhiều hoàn cảnh gia đình, đặc biệt khi chưa đủ điều điều kiện